Kulturalny Biznes

Regulamin

Zasady funkcjonowania, w tym określone cele, kryteria klasyfikacji Uczestników, procedury uczestnictwa oraz definicje.

Kulturalny Biznes

Regulamin

&1
Definicje.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, wyraźnie nie wynika inaczej:

1. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP: 675-000-44-59 – instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 21/92, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – organizator „Kulturalny Biznes” – zwany dalej „Zamkiem” lub „ZKnW”.

2. „Patroni Kulturalnego Biznesu” to nieformalne zrzeszenie podmiotów gospodarczych będące aktywnymi uczestnikami Programu „Kulturalny Biznes”, które wspólnie realizują założone cele, określone w &3 niniejszego Regulaminu.

3. Certyfikat „Kulturalny Biznes” – certyfikat przyznawany podmiotom gospodarczym przyjętym w poczet Patronów Kulturalnego Biznesu, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie w &4 w następujących wariantach:
– czarny – wersja podstawowa
– srebrno (szaro) – czarny z 1 koroną
– złoto – czarny z 2 koronami
– złoto – czarny z 3 koronami

 1. „Patroni Kulturalnego Biznesu” jako Mecenas Zamku Królewskiego na Wawelu łączą Kulturę z Biznesem, a jednocześnie ich działalność stanowi program promocji podmiotów gospodarczych spełniających kryteria określone w &4 oraz wspierających działalność kulturalną Zamku Królewskiego na Wawelu. „Patroni Kulturalnego Biznesu” uprawnieni są do posługiwania się Logiem „Kulturalny Biznes” i informacji o Mecenacie „Kulturalnego Biznesu”
 2. Uczestnik programu Kulturalny Biznes – podmiot gospodarczy – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osoba prawna – która uzyskała akceptację Komisji Kulturalnego Biznesu i uzyskała Certyfikat „Kulturalny Biznes” w wyniku czego zostaje przyjęta w poczet Patronów Kulturalnego Biznesu.6. Aktywny Uczestnik – podmiot gospodarczy – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osoba prawna – która uzyskała akceptację Komisji Kulturalnego Biznesu i uzyskała Certyfikat „Kulturalny Biznes” w wyniku czego zostaje przyjęta w poczet Patronów Kulturalnego Biznesu, a także systematycznie wspiera działalność kulturalną Zamku Królewskiego na Wawelu.
 3. Komisja Kulturalnego Biznesu – składa się z 3 osób powołanych przez Kierownika Programu Kulturalny Biznes, której głównym zadaniem jest weryfikacja wniosków podmiotów gospodarczych składanych za pośrednictwem strony internetowej www.kulturalnybiznes.pl, a następnie kwalifikacja i przyznanie odpowiednich certyfikatów wybranym podmiotom – spełniającym warunki określone w &4pkt. od 1 do 6.
 4. Kodeks Etyczno-Kulturalny – to zbiór zasad postępowania, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin Programu „Kulturalny Biznes” – to niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania Programu w tym cele, kryteria klasyfikacji podmiotów gospodarczych, procedury uczestnictwa, kodeks etyczno-kulturalny oraz definicje.
 6. Logo „Kulturalny Biznes” – zarejestrowany znak słowno-graficzny, który będzie używany w ramach Programu „Kulturalny Biznes”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

&2
Postanowienia ogólne.

 1. Program „Kulturalny Biznes” organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uczestnictwo jest dobrowolne, a przystąpienie do Programu „Kulturalny Biznes” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyczno-Kulturalnego zamieszczonego na stronie www.kulturalnybiznes.pl, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

&3
Cele Programu Kulturalny Biznes


 1. Szerokie włączenie w obieg kultury narodowej następujących wartości:
  – zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii i tradycji kulturowej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego,
  – ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach,
  określonych w misji Zamku Królewskiego na Wawelu na stronie https://wawel.krakow.pl/o-muzeum

  2. Promocja Patronów Kulturalnego Biznesu – czyli wszystkich Aktywnych Uczestników jako grupy podmiotów wspierających kulturę i przestrzegających zasad etyki, w następujących zakresach:

  2.1. przykładowe wizerunkowe:

  a) Umieszczenie Logo Kulturalny Biznes + tytuł Mecenas Zamku Królewskiego na Wawelu:
  >>> na oficjalnej stronie ZKnW z aktywnym linkiem do strony www.kulturalnybiznes.pl
  >>> w katalogach Wystaw lub/i innych prestiżowych wydawnictwach ZKnW
  >>> na materiałach promocyjnych – informacyjnych ZKnW, w tym: foldery, plakaty, broszury, zaproszenia na wernisaże, spoty reklamowe

  b) Informacja o Mecenacie „Kulturalnego Biznesu” w przestrzeni Zamku/Wystawy – dedykowana tablica. Opcjonalnie/i informacja o Mecenacie Kulturalnego Biznesu podczas wernisaży/wystaw

  c) Kampania PR
  >>> informacja o Kulturalnym Biznesie w infopressach + logotyp + przyznany tytuł
  >>> informacja o Kulturalnym Biznesie podczas konferencji prasowych oraz w notach prasowych – kampanie ogólnopolskie
  >>> podziękowania dla Kulturalnego Biznesu podczas konferencji i wernisaży

 

2.2 przykładowe promocyjne:

a) Kampania Citilight – teasery + miesięczne kampanie dla każdej wystawy z logo Kulturalny Biznes
>>> mix Citilight i Citilight Premium (Kraków, Warszawa, GOP, Wrocław, Poznań)
>>> wiata w Krakowie Konopnickiej/Rondo Grunwaldzkie – oklejone w całości
>>> wiata w Warszawie hotel Bristol

b) Dodatkowe kampanie outdoor:
>>> słupy wielkoformatowe BBS
>>> Bilboardy
>>> Ekrany Intercity
>>> BBS Wawel
>>> CTL Wawel
>>> wybrane Lotniska
>>> plakatowanie B1
>>> ulotki/foldery
>>> ekspozycja typu fullback na autobusach

c) Kampania SoMe
>>> oznaczenia (wzmianka lub #) w wybranych postach na profilach Zamku Królewskiego na Wawelu
>>> promocja poprzez kanał projektu Kulturalny Biznes

 1. Promocja zasad etyczno – kulturalnych wśród Uczestników Kulturalnego Biznesu oraz wśród społeczeństwa polskiego określonych w Kodeksie Etyczno – Kulturalnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

&4
Kryteria kwalifikacji do certyfikatu Kulturalny Biznes

1 Przestrzeganie praw pracowniczych
2 Wizja i misja firmy, która spotka się z uznaniem Komisji Kulturalnego Biznesu
3 Wartość społeczna usług/produktów
4 Podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie certyfikatu Kulturalny Biznes zamieszczonego na stronie www.kulturalnybiznes.pl
5 Zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etyczno- Kulturalnego projektu Kulturalny Biznes

&5
Rodzaje certyfikatów i świadczenia


 1. Certyfikat podstawowy – kolor czarny – wsparcie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu w wysokości 500 zł/m-c
  – logotyp certyfikatu z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych, graficznych i promocyjnych Aktywnego Uczestnika
  – certyfikat Kulturalny Biznes
  – prezentacja w Katalogu Kulturalnych Biznesów na stronie www.kulturalnybiznes.pl

  2. Certyfikat SREBRNY z jedną koroną – wsparcie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu w wysokości 1500 zł m/c
  – logotyp certyfikatu z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych, graficznych i promocyjnych Aktywnego Uczestnika
  – certyfikat Kulturalny Biznes
  – prezentacja w Katalogu Kulturalnych Biznesów na stronie www.kulturalnybiznes.pl
  – 20 voucherów na wystawę Komnaty Królewskie – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – dostęp do oferty biznesowej ZKnW
  – 1 podwójne zaproszenie na spotkanie kulturalno-integracyjne Patronów Kulturalnego Biznesu w Zamku Królewskim na Wawelu

  3. Certyfikat ZŁOTY 2 korony – wsparcie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu 2500 zł/m-c
  – logotyp certyfikatu z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych, graficznych i promocyjnych Aktywnego Uczestnika
  – certyfikat Kulturalny Biznes
  – prezentacja w Katalogu Kulturalnych Biznesów na stronie www.kulturalnybiznes.pl
  – 20 voucherów na wystawę Komnaty Królewskie – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – 20 voucherów na wystawę Prywatne Apartamenty – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – dostęp do oferty biznesowej ZKnW
  – 2 podwójne zaproszenia na spotkanie kulturalno-integracyjne Partnerów Kulturalnego Biznesu w Zamku Królewskim na Wawelu
  – 2 podwójne zaproszenia na wydarzenia specjalne (wystawy, spektakle, koncerty)

  4. Certyfikat ZŁOTY 3 korony – wsparcie działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu 5000 zł/m-c
  – logotyp certyfikatu z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych, graficznych i promocyjnych Aktywnego Uczestnika
  – certyfikat Kulturalny Biznes
  – prezentacja w Katalogu Kulturalnych Biznesów na stronie www.kulturalnybiznes.pl
  – 20 voucherów na wystawę Komnaty Królewskie – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – 20 voucherów na wystawę Prywatne Apartamenty – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – 20 voucherów na wystawę czasową – z możliwością przekazania jako prezenty dla pracowników lub partnerów biznesowych
  – dostęp do oferty biznesowej ZKnW
  – 3 podwójne zaproszenia na spotkanie kulturalno-integracyjne Kulturalnego Biznesu w Zamku Królewskim na Wawelu
  – 1 podwójne zaproszenie na wernisaż wystawy czasowej

&6
Procedura uczestnictwa – Kulturalny Biznes


 1. Zgłoszenie chęci uzyskania certyfikatu Kulturalny Biznes za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.kulturalnybiznes.pl
  2. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie maili poprzez akceptację w pierwszym powitalnym mailu.
  3. Wypełnienie Wniosku o przyznanie certyfikatu, który zostanie przesłany po uzyskaniu zgody określonej w pkt. 2
  4. Na każdy wypełniony i przesłany wniosek zostanie przesłana w terminie 14 dni jedna odpowiedź z trzech możliwych i wymienionych poniżej wariantów:
  – prośba o odpowiedź na dodatkowe pytania Komisji Kulturalny Biznes lub przedstawienia stosownych dokumentów
  – informacja o niespełnieniu kryteriów kwalifikacji określonych w &4 Regulaminu Kulturalny Biznes
  – informacja o pomyślnej kwalifikacji i przyznaniu Certyfikatu Kulturalny Biznes wraz z instrukcją dokonania opłaty za pierwszy miesiąc wsparcia działalności kulturalnej Zamku Królewskiego na Wawelu
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty:
  – zostanie przesłany mail z przyznanym Certyfikatem Kulturalny Biznes, logotypem Kulturalny Biznes skorelowanym z odpowiednim certyfikatem, co zostało określone w &1 pkt. 2, fakturą oraz pakietem informacji wprowadzających.
  – w terminie 10 dni zostanie zamieszczona informacja o Uczestniku w Katalogu Kulturalnych Biznesów wraz z aktywnym linkiem do oficjalnej strony internetowej określonej we Wniosku o przyznanie certyfikatu,
  – Uczestnik uzyskuje prawo do posługiwania się logotypem Kulturalny Biznes w komunikacji własnej oraz uzyskuje świadczenia określone w & 3 pkt. 2, a także świadczenia dodatkowe określone w opisach poszczególnych certyfikatów zamieszczonych na stronie www.kulturalnybiznes.pl oraz w &5 niniejszego Regulaminu.
  7. Z początkiem każdego miesiąca kalendarzowego zostanie przesłany mail z pakietem bieżących informacji o Kulturalnym Biznesie oraz instrukcją płatności za dany miesiąc.
  8. W przypadku braku wpłaty w danym miesiącu zostanie przesłany mail przypominający z prośbą o dokonanie wpłaty.

&7
Komisja Kulturalnego Biznesu


 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu certyfikacyjnego Kulturalny Biznes, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu powołuje Komisję Kulturalnego Biznesu.
  2. Obowiązkiem Komisji Kulturalnego Biznesu jest ocena Wniosków o przyznanie certyfikatu Kulturalny Biznes oraz podjęcie decyzji dotyczącej odmowy lub przyznania certyfikatu określonego we wniosku.
  3. W przypadku niezgodności wśród członków Komisji Kulturalnego Biznesu lub na skutek jakichkolwiek wątpliwości, Komisja Kulturalnego Biznesu może zwrócić się do składającego Wniosek o przyznanie certyfikatu z dodatkowymi pytaniami. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi podejmie decyzję o odmowie lub przyznaniu wnioskowanego Certyfikatu.
  4. Decyzje podjęte przez Komisję Kulturalnego Biznesu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

&8
Wypowiedzenie i wykluczenie

 1. Organizator Programu Kulturalny Biznes zastrzega sobie możliwość wykluczenia z uczestnictwa w Programie Kulturalnego Biznesu tych Uczestników, którzy nie spełniają kryteriów certyfikacji określonych w &4 lub na wniosek Komisji Kulturalnego Biznesu.
  2. Jeśli wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi po uzyskaniu Certyfikatu (ze względu na: zmianę w funkcjonowaniu działalności Uczestnika, naruszenie Kodeksu etyczno-kulturalnego lub ze względu na uzasadnione informacje o nieprzestrzeganiu standardów Regulaminu Kulturalny Biznes) zostanie przesłany mail, na adres określony we Wniosku o przyznanie certyfikatu z informacją o wypowiedzeniu/wykluczeniu.
  3. Z chwilą wypowiedzenia lub wykluczenia Uczestnika z Kulturalnego Biznesu, Uczestnik natychmiast traci prawo do posługiwania się certyfikatem oraz logotypem Kulturalny Biznes oraz innymi elementami graficznymi opatrzonymi znakami powiązanymi z projektem Kulturalny Biznes lub które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z projektem. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia przez Uczestnika Kulturalnego Biznesu będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00) za każdy miesiąc jakiegokolwiek przypadku naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamku Królewskiego na Wawelu do dochodzenia odszkodowania bądź wynagrodzenia z tytułu bezprawnego korzystania z w/w znaków na zasadach ogólnych.
  4. Zaległość w opłatach za okres 2 miesięcy skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem końcem miesiąca kalendarzowego i wykluczeniem z uczestnictwa w Kulturalnym Biznesie.

 

&9
Postanowienia końcowe

1 Znak słowno-graficzny Kulturalny Biznes jest zastrzeżony i może być używany przez Uczestników projektu Kulturalny Biznes tylko w trakcie aktywnego uczestnictwa tj. systematycznego wspierania kulturalnej działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w wysokości określonej w poszczególnych certyfikatach doprecyzowanych na stronie www.kulturalnybiznes.pl oraz w &5
2. Czas trwania projektu Kulturalny Biznes jest nieograniczony, z możliwością jego zakończenia ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego – wskazanego Aktywnym Uczestnikom z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Regulamin dostępny jest na stronie www.kulturalnybiznes.pl
5. Kulturalny Biznes zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6. W przypadku zmiany Regulaminu:
– drogą mailową na adres wskazany we Wniosku o przyznanie certyfikatu poinformuje Aktywnego Uczestnika o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu a stronie www.kulturalnybiznes.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany regulaminu, chyba, że zmiana ta wynika z konieczności dostosowania regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Za datę doręczenia zawiadomienia uważa się datę jego pojawienia się wiadomości na serwerze Uczestnika.
– Uczestnik Kulturalnego Biznesu ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika projektu Kulturalny Biznes w określonym wcześniej terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
7. Uczestnik Kulturalnego Biznesu nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa.
8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamku Królewskiego na Wawelu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.kulturalnybiznes.pl

 

Dla Ciebie

Kulturalny Biznes

Telefon

Adres

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5, 31-001 Kraków